تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - امید ...
شنبه 26 آبان 1386

روزی من گم خواهد شد

و دیگر از ظلمتها خبری نخواهد شد

و در آن روز قاصدكها به بركه ها

از عشق خواهند گفت

و دیگر مترسكها برای ترساندن كلاغها یك عمر نخواهند ایستاد

آن روز سلام اولین كلمه هر حرفی خواهد شد

و چین ها جای خود را به زنخدان خواهند داد

من آن روز پر خواهم شد از بینهایت

و من چشم انتظار منتظر آمدن آنروزم....

 Comments