تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - فورمالیسم - ریتو الیسم - تئو کراسی
پنجشنبه 24 آبان 1386
Formalism
فورمالیسم :   
فورمالیسم به بمعنی ظاهر پرستی و توجه بیش از اندازه و یا اعتقاد افراطی به حفظ ظاهر در امور مذهبی یا سیاسی یا اجتماعی و یا کار های اداری است . چنانچه فورمالیته که همین مفهوم را دارد در امور ادارات دولتی زیاد استعمال میشود اما اصطلاح فورمالیسم بیشتر در عبادات مذهبی و حیات اجتماعی به کار رفته است.
  
Ritualism 
ریتو الیسم :
آداب پرستی و اعتقاد بلزوم رعایت فور مالیته های مذهبی و حقوقی و قضائی و بیشتر شامل رعایت تشریفات مذهبی و آئین و رسوم عبادات به حد افراط میشود.
   
Theocracy
تئو کراسی :
رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای در جه اول آن ، پیشوایان روحانی و یا بزر گان روحانیون میباشند و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمر کز آن در نقطه واحد و حکومت بر ارواح و اجساد مردم است. بعبارت ساده تر : تئوکراسی یعنی « حکومت مذهبی ».
 Comments