تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - کسی فکر نکرد !
جمعه 18 آبان 1386

هیچکس فکر نکرد

که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست!

و همه مردم شهر بانگ برآورده اند که چرا سیمان نیست؟ چرا ایمان نیست؟

و کسی فکر نکرد که زمانی شده است که به غیر از انسان... هیچ چیز ارزان نیست!

 

« دکتر شریعتی » 

 Comments