تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - سه صفحه خواندنی امروز
پنجشنبه 10 آبان 1386

ضمیمه: « روحش شاد » قیصر امین پور یک انسان بود به معنای واقعی، تا نفسی داشت و قلمی ، گم شده بود در تار و پود زمخت عوام فریبان سیه روی و حال که سر بر بالین خاک نهاد از رأس تا نوچه ها تسلیت بادشان گرفته » همه با هم بخندید.

 

لینکهای امروز

 

     بازی اکبر یا بازی محمود و جرج

  

     احمدی نژاد! هم کلاسی هایمان را آزاد کن

 

     تمامیت ارضی ایران در خطر است 

 Comments