تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - زمان ...
یکشنبه 29 مهر 1386

” گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند بسیار کند،

بر آن ها که می هراسند بسیار تند،

بر آن ها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی،

و بر آن ها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.

اما، برآن ها که عشق می ورزند،

زمان راآغاز و پایانی نیست.“


(ویلیام شکسپیر)
 Comments