تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - خودرویی که حتی نامش ایرانی نیست !
شنبه 7 دی 1387

فرارو- در هنگامه ای که جهان با شتابی هرچه تمام تر، به کام سرمایه داری فرو می رود و در بیشتر اوقات بدون آنکه حتی خود آگاه شود به سلک یکسان و متحدالشکلی که برایش اندیشه اند، در می آید، بسیاری از کشورهای دنیا در پی احیای هویت ملی و فرهنگی خویش اند تا بلکه با گره زدن ریشه های کهن و اندیشه های نو به یکدیگر، باور از دست رفتن هویت و ملیت خود را عقب برانند و چندی دل خوش دارند که دیگر جهانیان از شکل خود درآمده، به استقلال ریشه دارشان غبطه می خورند.

به گزارش فرارو، تاریخی که ایرانیان پشت سر گذاشته اند، نمایانگر آن است که چنین دغدغه هایی جزء اساسی ترین مبانی تفکرشان بوده و هست و از این رو به هر آنچه که مزین به صفت ملی و میهنی باشد ارج نهاده و آن را پاس می دارند....

فرارو- در هنگامه ای که جهان با شتابی هرچه تمام تر، به کام سرمایه داری فرو می رود و در بیشتر اوقات بدون آنکه حتی خود آگاه شود به سلک یکسان و متحدالشکلی که برایش اندیشه اند، در می آید، بسیاری از کشورهای دنیا در پی احیای هویت ملی و فرهنگی خویش اند تا بلکه با گره زدن ریشه های کهن و اندیشه های نو به یکدیگر، باور از دست رفتن هویت و ملیت خود را عقب برانند و چندی دل خوش دارند که دیگر جهانیان از شکل خود درآمده، به استقلال ریشه دارشان غبطه می خورند.

به گزارش فرارو، تاریخی که ایرانیان پشت سر گذاشته اند، نمایانگر آن است که چنین دغدغه هایی جزء اساسی ترین مبانی تفکرشان بوده و هست و از این رو به هر آنچه که مزین به صفت ملی و میهنی باشد ارج نهاده و آن را پاس می دارند....

 Comments