تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - تولدت مبارك بهترینم ...
پنجشنبه 30 آبان 1387

 تو خوبی ، خوبتر از تمام فصل های عاشق

 تو مهربانی ، مهربانتر از نسیمی که به وقت تنهایی هم آواز دلتنگی ام بود

 تو عزیزی ، عزیزتر از هوایی که هر لحظه میهمان وجودم میشود

 تو بهترینی ، بهترین ...

 بهترینم ؛ تولدت مبارك

 Comments