تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - خدا جون آرومم کن ...
چهارشنبه 1 آبان 1387
خدا جون 
 
 آرومم کن تا آروم کنم.
 
 شادم کن تا شاد کنم.
 
 و آن کن که سبز بمونیم
 
 مثل دقیقه ها و لحظه های شیرینی که داشتیم
 
 و کسی ندید و نفهمید به جز تو...
 
 Comments