تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - آخرش یه راهی هست ...
سه شنبه 30 مهر 1387
برای انسانهای بزرگ هرگز بن بستی وجود ندارد

                    چون آنها بر این باورند که:

 

                                                        یا راهی خواهم یافت

                                                                                   یا راهی خواهم ساخت.

 Comments