تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - سیم او به یک جایی وصل است !
پنجشنبه 28 شهریور 1387

با توجه به اینکه نشریه پرتو مصباح یزدی نوشت: " رمز کار احمدی نژاد را فهمیدم، سیمش ‏به یک جایی وصل است." لطفا به سووالات زیر دقت کرده و گزینه صحیح را انتخاب کنید.‏

سووال اول: با توجه به جمله " سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است." فکر می کنید ‏این سیم به کجا وصل است؟

گزینه اول: نیروگاه نکا؟
گزینه دوم: نیروگاه اتمی بوشهر؟
گزینه سوم: بیت یکی از بزرگان؟
گزینه چهارم: بیت دو نفر از بزرگان؟
گزینه پنجم: بیت دوم یکی از بزرگان؟
گزینه ششم: کمیته امداد؟
گزینه هفتم: کمیته امداد غیبی؟

سووال دوم: اگر فرض کنیم که به نوشته نشریه پرتو " سیم رئیس جمهور به یک جایی ‏وصل است" فکر می کنید از این سیم برای چه کاری استفاده می شود؟
گزینه اول: او را شارژ می کنند.‏
گزینه دوم: سیم را می کشند تا متوجه شود که باید چه کند؟
گزینه سوم: برق را روشن می کنند تا بعد از اینکه برق از او پرید، متوجه اشتباهش بشود؟
گزینه چهارم: سیم را می کشند تا متوجه اصل قضیه شود؟

سووال سوم: می دانیم که " سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است" فکر می کنید سیم ‏مذکور به کدام قسمت از بدن رئیس جمهور وصل است؟
گزینه اول: به مغزش وصل نیست؟‏
گزینه دوم: به پاهایش وصل است؟
گزینه سوم: به قلبش وصل است؟
گزینه چهارم: به یک جای دیگر وصل است که خیلی درد می گیرد؟‏
گزینه پنجم: هر سه پاسخ اول غلط است؟

سووال چهارم: اگر فرض کنیم که " سیم رئیس جمهور به جایی وصل باشد"، با کشیدن سیم ‏مذکور رئیس جمهور چه واکنشی از خودش نشان می دهد؟
گزینه اول: آخ... آخ... آخرین حرف ما این است که تا آخر ایستاده ایم؟
گزینه دوم: آی... آی... آی اسرائیل! ما تو را از روی نقشه جهان محو می کنیم.‏
گزینه سوم: چشم...چشم... چشمان ما باز است و مواظب دشمن هستیم.‏
گزینه چهارم: نکن.... نکن... نکند روزی برسد که دشمنان از ما راضی باشند.‏

سووال پنجم: با توجه به اینکه " سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است" اگر سر سیم ‏مذکور در اثر توطئه های دشمن به دست دشمنان انقلاب بیفتد، آنها از طریق این سیم احتمالا ‏چه عملی انجام می دهند؟

گزینه اول: آن را می کشند بعد می شمارند؟‏
گزینه دوم: آن را به برق وصل می کنند و مواضع رئیس جمهور بکلی تغییر می کند؟
گزینه سوم: آن را قطع می کنند و رئیس جمهور استعفا می دهد؟
گزینه چهارم: با کشیدن آن به رئیس جمهور نزدیک می شوند و بعد با دیدن او فرار می کنند؟‏

سووال ششم: با توجه به ساعات قطع برق و اینکه " سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل ‏است" اگر برق قطع شود، چه اتفاقی برای رئیس جمهور خواهد افتاد؟
گزینه اول: احتمالا ممکن است حواسش پرت شود و چند جمله صحیح بگوید؟‏
گزینه دوم: چون رئیس جمهور از کار می افتد، برق جاهای دیگر فورا وصل می شود؟ ‏
گزینه سوم: چند ساعتی حرف نمی زند و کار نمی کند و کلی از مشکلات حل می شود؟
گزینه چهارم: از انرژی هسته ای خودش استفاده می کند؟ ‏

سووال هفتم: با توجه به اینکه " سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است" اصولا دلیل ‏وصل بودن سیم به رئیس جمهور چیست؟

گزینه اول: برای روشن شدن هاله نور؟
گزینه دوم: برای استفاده ماشین حساب و دادن آمار؟
گزینه سوم: برای اینکه موضعش در جریان باشد؟
گزینه چهارم: برای اینکه در جریان باشد؟
گزینه پنحم: برای اینکه جریان در او باشد؟

سووال هشتم: با توجه به اینکه قبل از احمدی نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد ‏خاتمی رئیس جمهور بودند، آیا سیم آن ها هم به جایی وصل بود؟

گزینه اول: هاشمی بی سیم بود؟‏
گزینه دوم: خاتمی اول سیم نداشت، بعد سیم پیچی شد؟
گزینه سوم: هاشمی و خاتمی اول سیم داشتند، وقتی قطع شد رئیس جمهور شدند؟
گزینه چهارم: هر سه پاسخ فوق صحیح است؟‏

سووال نهم: با این فرض که " سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است" کدام یک از ‏گزینه های زیر درست ترین گزینه است؟
گزینه اول: وقتی صدای احمدی نژاد پخش می شه که سیماش وصل بشه؟
گزینه دوم: سیماش قاطی شد، پالیزدار رفت زندان؟
گزینه سوم: وقتی سیم قطع شد، مشائی سخنرانی کرد؟
گزینه چهارم: سیم رئیس جمهور کوتاهه، چون در فاصله دور مثلا آمریکا دموکرات می شه.‏

سووال دهم: با توجه به اینکه " سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است" و احتمالا این ‏عمل توسط کسی صورت گرفته است، لطفا فرد مذکور را سریعا معرفی کنید؟

گزینه اول: واحد تاسیسات و سیم کشی شورای نگهبان؟
گزینه دوم: نیروگاه مرکزی شهر قم؟ ‏
گزینه سوم: واحد مهندسی بسیج سپاه پاسداران؟
گزینه چهارم: سیمای جمهوری اسلامی ایران؟‏

  

« سید/ابراهیم/نبوی

 Comments